Zásady ochrany osobních údajů

Za účelem řádného nakládání s osobními údaji si dovolujeme informovat své klienty,

potencionální klienty poradce Petra Andrše, IČO: 76611311 (dále jen poradce) a třetí osoby (dále jen jako „Klient“) stejně tak jako smluvní partnery poradce o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů poradce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen„Zákon“), v platném znění, a ve smyslu pravidel nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E S (dále jen jako „GDPR“), tj. o pravidlech pro získávání, zpracování a ukládání osobních údajů, dále zejména o tom, jaké osobní údaje poradce Petr Andrš, IČO: 76611311 shromažďuje, k jakým účelům, z jakých zdrojů je získává, jakým způsobem zajišťuje bezpečnost osobních údajů, jakým způsobem osobní údaje zpracovává, jakým subjektům osobní údaje Klientů předává a v neposlední řadě jaká jsou práva Klientů ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovávaným ze strany Petra Andrše, IČO: 76611311.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. TOTOŽNOST A ÚDAJE SPRÁVCE

Petr Andrš

IČO: 76611311

se sídlem Československé armády 287/19, 500 03, Hradec Králové

(dále jen „Správce“)

 

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ,

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ,

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE 

Správce svým Klientům poskytuje kompletní finanční poradenství zejména v oblastech investičních a spořících produktů, úvěrů a pojištění a současně v souvislosti s tímto nabízí E‑booky

poradce Správce a vydává elektronické informační zpravodaje (dále jen „Poradenství“). Aby mohlo být

Poradenství poskytováno co nejefektivněji a bylo pro Klienty co nejpřínosnější a též aby byla zajištěna

odpovídající úroveň bezpečnosti všech Klientů, potřebuje Správce mít k dispozici osobní údaje Klientů,

jímž je poradenství poskytováno. Některé osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Klientů,

pokud jsou jimi osoby starší 15 let, některé pak na základě souhlasu zákonných zástupců Klientů mladších

15 let, jiné jsou zpracovávány bez souhlasu na základě právních předpisů nebo na základě smlouvy

uzavřené mezi Správcem a Klientem či jeho zákonným zástupcem. Správce v souladu s právními

předpisy zpracovává minimální rozsah osobních údajů svých Klientů po minimální právními předpisy

stanovenou dobu, a to způsobem, který nezasahuje do práv Klientů nad nezbytnou míru a zajišťuje maximální

ochranu a důvěrnost zpracovávaných informací.

Při činnosti Správce dochází v rámci zpracování osobních údajů ke shromažďování a ukládání údajů,

jejich zpřístupňování oprávněným osobám, aktualizování, vyhledávání, třídění, kombinování, blokování,

archivaci a likvidaci.

Osobní údaje poskytnuté Správci jsou zpracovávány především za účelem poskytnutí Poradenství, ale

také i za účelem zlepšování kvality klientského servisu a marketingovým účelům Správce, a to tak jak

je blíže specifikováno níže.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY

BEZ SOUHLASU KLIENTŮ NEBO JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Bez souhlasu klientů zpracováváme pouze ty osobní údaje, které souvisí s nabídkou a poskytováním

služeb Správce, tj. uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. To vše zahrnuje především nabízení

možnosti sjednat, změnit nebo ukončit Poradenství, tedy zejména finanční službu, provádění přípravných

a analytických prací, poskytování doporučení nebo pomoc při správě finanční služby a uplatňování

práv s ní souvisejících. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů zvláštní souhlas

Klientů.

 

Bez souhlasu Klientů tak zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

(I) splnění smlouvy, na jejímž základě je klientům poskytováno Poradenství spočívající v poskytování finančních

služeb. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání všech práv a povinností

vyplývajících z příslušné smlouvy;

(II) plnění právních povinností Správce, které se na Správce vztahují. Pro tento účel jsou osobní údaje

zpracovávány po dobu odpovídající trvání povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;

(III) účely oprávněných zájmů Správce, tj. pro ochranu majetku Správce, vymahatelnost nároků Správce

a přímý marketing. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu pěti let.

 

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje Klientů:

(I) jméno a příjmení Klienta a jeho zákonného zástupce;

(II) datum narození Klienta a jeho zákonného zástupce;

(III) rodné číslo Klienta;

(IV) trvalé bydliště Klienta a jeho zákonného zástupce;

(V) e‑mailová adresa Klienta a jeho zákonného zástupce;

(VI) telefonní číslo Klienta a jeho zákonného zástupce;

(VII) číslo občanského průkazu, údaj o vydavateli průkazu a datum jeho vydání;

(VIII) státní občanství;

(IX) identifikační číslo osoby

 

Nad rámec údajů uvedených v předešlém odstavci může Klient poskytnout i další údaje, které jsou nutné ke správnému vyhodnocení potřeb Klienta a následnému doporučení nejvhodnějšího produktu a služby.

 

Takto Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

(I) informace o povolání nebo samostatně výdělečné činnosti;

(II) druh vykonávané činnosti/pozice;

(III) provozovaný sport;

(IV) dosažené vzdělání a kvalifikace;

(V) výše příjmu;

(VI) počet potomků a jejich základní identifikační údaje.

 

Bez těchto údajů Správce nemůže poskytnout Klientovi adekvátní poradenství a uzavřít s Klientem

a jeho zákonným zástupce příslušnou smlouvu, neboť by Správce nemohl dostát smluvním a zákonným

povinnostem.

 

Zpracování rodného čísla je možné pouze pro specifické a zákonem předepsané účely. Rodná čísla

svých Klientů zpracováváme za účelem řádného poskytnutí sjednaných služeb a pro splnění právních

povinností uložených zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů

z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

trhu, zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci

pojištění a zajištění. Vzhledem k tomu, že rodné číslo je unikátním identifikačním údajem, může sloužit

jako ideální údaj pro jednoznačnou identifikaci Klienta, a vylučuje ve spojení se jménem a příjmením

Klienta tak možnost záměny s jiným Klientem. V ostatních případech rodné číslo Správce zpracovává

jen se souhlasem Klienta.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU KLIENTA

NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Kromě výše uvedených zákonných výjimek je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze

se souhlasem Klientů. Udělení souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné a v žádném případě

není jeho udělením podmíněno uzavření smlouvy se Správcem, nicméně v některých případech může

být předpokladem sjednání a poskytování Poradenství. Souhlas k těmto účelům lze kdykoliv odvolat,

na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

 

Takto Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

(I) Nepřímého marketingu, tj. za účelem:

 1. a) nabízení služeb a produktů Správce, informování o novinkách v činnosti a akcích nebo jiných

obchodních sdělení Správce a spolupracujících obchodních partnerů uvedených ve Vámi uděleném

souhlasu NEBO aktuální seznam obchodních partnerů je dostupná na stránkách Správce www.petrandrs.cz. Pokud obchodní partneři zpracovávají osobní údaje a spoléhají na daný souhlas, budou uvedení v konkrétním souhlasu;

 1. b) marketingového využití, které Správci pomáhá lépe poznat potřeby Klientů, vytvářet klientské

analýzy a nabízet tomu odpovídající produkty a zkvalitňovat služby poskytované Správcem. Souhlas

se uděluje na dobu neurčitou s tím, že je možné ho kdykoli odvolat (způsob odvolání je popsán níže).

Oslovování probíhá elektronickou nebo i jinou formou specifikovanou v souhlasu. K oslovování se využívají

osobní údaje v rozsahu specifikovaném v souhlasu. K marketingu se nevyužívají osobní údaje

zvláštní kategorie, není‑li přímo v souhlasu uvedeno jinak.

(II) Zpracování údajů zvláštní kategorie v pojištění

V případě některých produktů Poradenství, tj. zejména v pojištění osob, je pro Správce za účelem správné

modelaci a posouzení pojistného nebo úvěrového rizika, a následného doporučení vhodného produktu,

vytvoření nabídky a následného uzavření smlouvy nezbytné zpracovat údaje o zdravotním stavu Klienta.

Údaje o zdravotním stavu jsou podstatným a nezastupitelným podkladem pro spravedlivé nastavení podmínek

pojištění. Zpracování těchto údajů provádí zpravidla přímo poskytovatel finanční služby a Správce

jen zprostředkovává předání nezbytných údajů pomocí dokumentace poskytovatele.

 

Údaje o zdravotním stavu Klientů v míře potřebné pro účel výše uvedený Správce zpracovává pouze za

tímto účelem. Kdyby Správce neměl údaje o zdravotním stavu Klienta, nemohl by zajistit Poradenství v požadované

kvalitě, která je pro něho prioritou. Byť je poskytnutí údajů o zdravotním stavu Klienta dobrovolné,

není ze strany Správce možné uzavřít se Klientem, jenž má zájem o Poradenství, případně jeho zákonným

zástupcem, smlouvu a zajistit mu požadované podmínky požadované služby.

 

Rozsah nabízených služeb, marketingového využití a též jaké konkrétní údaje pro uvedené účely

Správce zpracovává, záleží na konkrétním souhlasu uděleném se zpracováním osobních údajů.

Pokud s tím Klient vysloví souhlas, může Správce Klientům služby nabízet i prostřednictvím elektronických

prostředků (např. SMS, email), případně předávat osobní údaje spolupracujícím obchodním

partnerům za účelem nabídky služeb. Osobní údaje Správce předává jeho obchodním partnerům v rámci

celého světa. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu Správce uchovává odděleně a jen

po dobu uvedenou ve Vašem souhlasu se zpracováním. Kromě výše uvedených zákonných výjimek Správce

zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Takto zpracováváme mimo osobní údaje

i zvláštní kategorii osobních údajů, a sice osobní údaje o zdravotním stavu Klientů. Osobní údaje osob mladších

15 let Správce zpracovává výhradně se souhlasem zákonného zástupce.

 

III. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává zejména údaje, které potřebuje k nabídce a poskytování jeho služeb, k plnění závazků

ze smlouvy nebo právních povinností. Jedná se o údaje uvedené výše včetně všech údajů, které jsou uvedené

v záznamu z jednání, ve smlouvách, v jiných obdobných formulářích nebo ty, které byly sděleny mezi

Správcem a Klientem za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou. V případě některých produktů

a služeb, může Správce zpracovávat údaje týkající se i dalších osob. Těmito osobami jsou zejména zaměstnavatelé,

obchodní zástupci, příbuzní Klientů, poškozené osoby.

 

Pro správce je nezbytné, aby za účelem splnění právních i smluvních povinností týkající se požadavků produktů

nebo služeb vyhodnocoval údaje Klientů. Správce takto údaje zpracovává i prostřednictvím automatizovaných

postupů. Toto zpracování provádí přímo poskytovatelé finančních služeb na základě údajů,

které Klient vyplní do smluvní dokumentace.

Správce v rámci plnění právních i smluvních povinností údaje Klientů spojuje s dalšími informacemi anebo

vytváří údaje nové, které z daných informací vyplývají nebo s nimi souvisejí. To je důležité především pro určení

práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, ochranu zájmů Správce a Klientů včetně práv a povinností

vyplývajících z právních předpisů. Pokud Klienti dali správci souhlas nebo jej neodmítli mohou od Správce

nebo jeho obchodních partnerů dostávat reklamní nabídky nebo jiná obchodní sdělení. V takovém případě

je správce oprávněn spojovat a hodnotit údaje Klientů a odebíraných službách a produktech tak, aby

Klientů nabídl tzv. Poradenství na míru danému Klientovi. Správce nejčastěji bude zpracovávat identifikační

údaje vč. rodného čísla, údaje popisné jako je věk a rodinný stav, kontaktní údaje, údaje týkající se Poradenství,

 1. nabízených a poskytnutých služeb nebo produktů, údaje finanční a takové údaje, které získané nebo

sdělené v průběhu poskytování Poradenství. Všechny údaje vždy souvisí s poskytovaným Poradenstvím.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním

osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje

dostatečné záruky ochrany osobních údajů subjektů údajů. V opačném případě budou subjekty údajů

o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

− finanční ústavy

− veřejné ústavy

− zpracovatel

− státní a další orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH REALIZACE
 1. PRÁVO POŽADOVAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou

zpracovávány. Toto právo má jak subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu,

tak subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány bez udělení souhlasu na základě některé ze

zákonných výjimek.

 

Pokud by Správce Vaše osobní údaje zpracovával, máte současně právo získat přístup k těmto osobním

údajům a zároveň k informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:

(I) účely zpracování;

(II) kategorie dotčených osobních údajů;

(III) příjemci, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, nebo jim teprve zpřístupněny budou;

(IV) doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, případně kritéria pro stanovení této doby;

(V) existence práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů jakož i práva

vznést námitku proti tomuto zpracování či práva k podání stížnosti u dozorového úřadu;

(VI) informace o zdroji osobních údajů, nebyly‑li osobní údaje získány přímo od Vás (byly‑li např. získány z veřejně dostupné evidence);

(VII) informaci o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, včetně profilování.

V takovém případě máte právo obdržet i informace týkající se použitého postupu, jakož i významu

a předpokládaných důsledků takového zpracování.

 

 1. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte za to, že Vaše údaje, které Správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat

jejich opravu a/nebo doplnění.

 

 1. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte za určitých okolností právo požadovat, aby osobní

údaje byly vymazány, tj. vyloučeny z databází Správce.

 

Požadovat výmaz osobních údajů můžete v případě, že:

(I) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(II) jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje již žádný další právní důvod

pro zpracování osobních údajů (tj. např. zákonné povinnosti Správce);

(III) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. např. bez Vašeho souhlasu, ač jej bylo potřeba nebo bez opory v zákoně;

(IV) osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti dané právním předpisem;

(V) byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu

15 let.

 

Vymazání osobních údajů není možné v případě, že je Správce stále potřebuje k plnění právních

povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů, pro výkon práva na svobodu projevu

a na informace.

 

 1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní

a zároveň nechcete uplatnit právo na výmaz osobních údajů nebo požadujete osobní údaje pro určení,

výkon nebo obhajobu svých právních nároků, byť Správce osobní údaje již nepotřebuje, nebo pro případ,

že jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (viz následující bod), můžete požadovat,

aby zpracování osobních údajů bylo omezeno.

 

Je‑li zpracování osobních údajů omezeno, může je Správce využívat jen ve velice zúženém rozsahu

v případech stanovených zákonem. Pokud se nedorozumění ohledně námitky nepřesnosti osobních

údajů apod. vysvětlí, může Správce znovu zahájit zpracování osobních údajů v plném rozsahu.

Na to musíte být předem upozorněni.

 

 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Zpracovává‑li Správce Vaše osobní údaje, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních

údajů, které se Vás týkají a které Správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Po vznesení

této námitky už Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu používat Správce nebude.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které Správce

zpracovává pro účely našich oprávněných zájmů (viz výše). Po vznesení této námitky Správce může

osobní údaje dále zpracovávat, prokáže‑li

závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly

nad zájmy Klientů, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků

Správce.

 

 1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste poskytli Správci, můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu a předat je jinému správci. Bude‑li to technicky možné, předá Správce osobní údaje přímo druhému správci.

 

Tuto možnost máte pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány automatizovaně. Ne všechny údaje,

které má Správce k dispozici, zpracovává automatizovaně, proto je možné, že ne všechny osobní údaje

bude možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

 

 1. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, jste oprávnění

souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemusíte jakkoli odůvodňovat.

Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo

v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

 

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR a/nebo Zákon, můžete

podat u dozorového úřadu stížnost proti takovému zpracování. Můžete tak učinit jak u dozorového

úřadu v členském státě, kde máte bydliště, tak v členském státě, kde se nachází místo Vašeho zaměstnání

nebo v členském státě, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem

pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. REALIZACE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Realizace jakýchkoliv z výše uvedených práv, vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu, lze učinit

následujícími způsoby:

(I) zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: Československé armády 287/19, 500 03, Hradec Králové

(II) zasláním e‑mailu na e‑mailovou adresu: petr.andrs@fintura.cz

(III) prostřednictvím webových stránek Správce www.petrandrs.cz.

Přejít nahoru